Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Sydänliitto ry (y-tunnus 0202293-2)

Oltermannintie 8, PL 60, 00621 Helsinki

Puh. 09 752 7521 (vaihde)

www.sydanmerkki.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuottaja Heljä Hyytiä, Oltermannintie 8, PL 60, 00621 Helsinki, sähköposti [email protected]

3. Rekisterin nimi

Sydänliiton kuluttajille suunnatun Sydänmerkin markkinointiviestinnän rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sydänmerkin markkinointiviestinnän rekisteriä käytetään uutiskirjeen ja muun markkinointiviestinnän lähettämiseen kuluttajille Sydänmerkkiin liittyvissä asioissa.

Lisäksi rekisteriä käytetään mielipide- tai markkinatutkimusten tekemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja

- ns. perustiedot (ne, jotka asiakas on ilmoittanut) kuten etunimi, sukunimi sekä yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.

- suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä ovat Sydänmerkin uutiskirjeen itse tilanneet henkilöt.

Rekisteriä kerätään erilaisista Sydänliiton ja Sydänmerkin järjestämistä tapahtumista, arvonnoista ja kilpailuista, joissa rekisteröity on antanut luvan suoramarkkinointiin.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat esimerkiksi rekisteröity itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä. Rekisterin perustietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sydänliitto ry voi luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset listat tuhotaan tietojärjestelmään tallennuksen jälkeen.

Rekisterin käyttöoikeus on vain Suomen Sydänliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Järjestelmän käyttäjät tunnistautuvat järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Teknisesti rekisteri on suojattu palomuurilla.

Asiakkaan informointi tietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §)
Rekisteröidyn kielto-oikeus: Henkilötietolaki 30 §. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26 §)
Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Sydänliiton jäsenrekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastaminen on maksuton kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissämme olevat tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja se tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle (ks. kohta 2).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissämme olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja se tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle (ks. kohta 2).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.